Η Σοφία Ντούζγου-Χάουγκε είναι αρχισυντάκτρια του επιστημονικού περιοδικού “Clinical Dysmorphology”.
 

Το περιοδικό αυτό δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την αιτιολογία, την κλινική οριοθέτηση και τη γονιδιωματική των συνδρόμων μεμονωμένων ή πολλαπλών συγγενών ανωμαλιών. Το περιεχόμενο του αξιολογείται από επιστήμονες του κλάδου.
 

Φιλοξενεί άρθρα και θέματα όπως την πρωτότυπη κλινική έρευνα, τις σύντομες κλινικές αναφορές καθώς και άρθρα ανασκόπησης.
Ενδεικτικά:
– Κλινική περιγραφή καταστάσεων που δεν είχαν περιγραφεί προηγουμένως.
– Νέοι φαινότυποι.
– Νέα ή σπάνια κλινικά ευρήματα σε γνωστά σύνδρομα πολλαπλών ανωμαλιών.
– Νέα γενετικά, γονιδιωματικά ή επιγενετικά αίτια ή συσχετίσεις με σύνδρομα πολλαπλών ανωμαλιών.
– Περιγραφές υβριδικών συνδρόμων, δηλ. ο μικτός φαινότυπος διαφορετικών γονιδιωματικών καταστάσεων.
– Μελέτες φυσικής ιστορίας σπάνιων γονιδιωματικών συνδρόμων.
– Θεραπευτικές προσεγγίσεις σε περιπτώσεις σπάνιων γονιδιωματικών συνδρόμων.
– Συστηματικές προσεγγίσεις κλινικής φροντίδας για άτομα με σπάνια γονιδιωματικά σύνδρομα.
– Μελέτες κλινικής μεταβλητότητας ή γενετικής ετερογένειας σπάνιων γονιδιωματικών συνδρόμων.
– Νέες προσεγγίσεις στη Δυσμορφολογία και στην αναγνώριση προτύπων, δηλαδή μέσω της χρήσης τεχνολογίας ανάλυσης προσώπου.