Συγκριτική φαινοτύπηση πληθυσμών ασθενών με σύνδρομο Cohen λόγω ιδρυτικής μετάλλαξης σε ομοζυγωτία.

Συγκρίναμε τα διαθέσιμα κλινικά ευρήματα ασθενών με CS από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα οι οποίοι μοιράζονται μια ιδρυτική μετάλλαξη σε ομοζυγωτία, η συχνότητα της οποίας ενισχύθηκε τοπικά λόγω πολλαπλών συγγενικών γάμων.

Η κλινική  ετερογένεια που παρατηρήθηκε σημαίνει ότι χρειάζονται διαφορετικά  πρωτόκολλα διαχείρισης και παρακολούθηση των ασθενών με CS, τα οποία να λαβάνουν υπόψιν και την εθνική καταγωγή του ασθενούς. Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται με βάση τα κλινικά χαρακτηριστικά της Φινλανδικής ομάδας δεν ενδείκνυνται σε όλες τις περιπτώσεις με CS, ειδικά στις ομάδες ασθενών με διαφορετική ιδρυτική μετάλλαξη, πολιτιστικό υπόβαθρο και γεωγραφική θέση. Οι Murphy και συνεργάτες (2007) υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνεται μοριακή ανάλυση του γονιδίου COH1 (21) σε όλα τα παιδιά του γενετικά απομονωμένου πληθυσμού των «Ιρλανδών ταξιδιωτών» που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση και μικροκεφαλία.

Στην περίπτωση  μεσογειακής καταγωγής, προτείνουμε εκτενή οφθαλμολογική αξιολόγηση, που περιλαμβάνει μέτρηση παχυμετρίας. Συνολικά, η φροντίδα για τον ασθενή με CS από την ιδρυτική, μεσογειακή μετάλλαξη θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την έγκαιρη ενεργοποίηση μέτρων για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των αυτιστικών στοιχείων, της καθυστέρησης της ομιλίας, των ανωμαλιών καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης και, κυρίως, των σημαντικών οφθαλμολογικών προβλημάτων.

Δεν έχει αποδειχθεί, μέχρι στιγμής, συσχέτιση γονοτύπου-φαινοτύπου στο CS. Η μελέτη μας επιβεβαιώνει αυτό το συμπέρασμα δεδομένης της κλινικής ετερογένειας μεταξύ των ασθενών που μοιράζονται την ίδια ιδρυτική μετάλλαξη του γονιδίου COH1. Οι ιδρυτικές μεταλλάξεις που περιλαμβάνονται στην μελέτη μας είναι όλες μηδενικές μεταλλάξεις (null), δύο λόγω αλλαγής του πλαισίου ανάγνωσης του γονιδίου (φινλανδική και μεσογειακή) και δύο λόγω παρανοηματικής αλλαγής (Amish και ιρλανδική). Όλες αυτές οι μεταλλάξεις έχουν ως αποτέλεσμα την περικοπή της τελικής πρωτεΐνης προκαλώντας, πιθανώς, τη σύνθεση μιας μη λειτουργικής πρωτεΐνης ή μεταγραφή η οποία μετά χαρακτηρίζεται από nonsense mediated decay του mRNA (Falk MJ et al, 2004; Kolehmainen JWR et al, 2004; Bugiani M et al, 2008; Murphy AM et al, 2007).

Η μελέτη μας οριοθετεί τον φαινότυπο που προκαλείται από μια «μεσογειακή», ιδρυτική μετάλλαξη του γονιδίου COH1. Ο οφθαλμολογικός φαινότυπος του ελληνικού, γενετικά απομονωμένου πληθυσμού με CS χαρακτηρίζεται από ανωμαλίες τόσο του οπίσθιου όσο και του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού, άμφω, στην πλειονότητα των περιπτώσεων (93%). Οι Έλληνες ασθενείς που νοσούν από ομοζυγωτία της ιδρυτικής μετάλλαξης έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγηθούν σε τύφλωση σε σχέση με ασθeνείς άλλων εθνοτήτων και γονοτύπων. Επανεξετάσαμε, επίσης, τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σχετικά με ομάδες ασθενών με CS το οποίο προκύπτει από ιδρυτική μετάλλαξη και αποδείξαμε ότι το CS χαρακτηρίζεται από ευρεία κλινική ετερογένεια ακόμα και στις διακριτές πληθυσμιακές ομάδες με ιδρυτική μετάλλαξη (Φινλανδική, Ελληνική/Μεσογειακή, Amish και «Ιρλανδοί ταξιδιώτες»). Η ελληνική/μεσογειακή ιδρυτική μετάλλαξη σχετίζεται με ένα φαινότυπο CS που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα και σταθερά παρόντα μυοσκελετικά σημεία και συμπτώματα, ανωμαλίες του κερατοειδούς, περιοδοντική νόσο, υψηλή συχνότητα αυτιστικών στοιχείων και σημαντικής καθυστέρησης της λεκτικής επικοινωνίας και μικροκεφαλία (Douzgou and Petersen, 2011; Douzgou et al, 2011).