Η χρήση της τηλεϊατρικής για άτομα με προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις ή που επιθυμούσαν να αποφύγουν την έκθεση στον Covid στα νοσοκομεία οδήγησε σε αυξημένη χρήση αντίστοιχων λύσεων και τεχνολογιών από ασθενείς με σπάνιες ασθένειες τα τελευταία χρόνια.
 
Η Ομάδας Εργασίας για την Τηλεϊατρική της Διεθνούς Ερευνητικής Κοινοπραξίας για τις Σπάνιες Παθήσεις ολοκλήρωσε μια συστηματική ανασκόπηση των υφιστάμενων μοντέλων τηλευγείας και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η τηλειατρική μπορεί να βελτιώσει την προσβασιμότητα και την παροχή ιατρικών/κλινικών υπηρεσιών και να ικανοποιήσει μεμονωμένες κλινικές ανάγκες για ασθενείς με σπάνια νόσο και με αναφερόμενη υψηλή ικανοποίηση ασθενών. Η τηλευγεία προσφέρει επίσης περισσότερες ευκαιρίες για διεξαγωγή έρευνας, εκπαίδευση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και επίσης ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης των ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τις σπάνιες νόσους, για τη δημιουργία μιας διασυνδεδεμένης κοινότητας εξειδικευμένων ιατρικών παρόχων.
 
Δείτε το πόστερ μας εδώ