Ο Νορβηγικός Ιατρικός Σύλλογος (NMA) ιδρύθηκε το 1886 και απαριθμεί περί τα 32.500 μέλη ήτοι περίπου το 96% όλων των Νορβηγών γιατρών!
 

Η Σοφία Ντούζγου Χάουγκε είναι μέλος του συλλόγου από τον Ιανουάριου του 2020 μέχρι και σήμερα.
 

Οι σκοποί του είναι:
– Η διασφάλιση των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του.
– Το υψηλό επαγγελματικό, επιστημονικό και ακαδημαϊκό επίπεδο στην ιατρική εκπαίδευση, τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στη δια βίου ιατρική εκπαίδευση.
– Η ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στη Νορβηγία.